Skadestånd

Kaspian Law & Consulting Ab sköter skadeståndsrättsliga frågor med expertis, förtroende och erfarenhet. Vår byrå erbjuder sakkunniga jurister till hjälp med skadestånd, avtalsbrott och skadeståndsskyldighet. Vi erbjuder tjänster till privatpersoner och företag i Helsingfors och annanstans i Finland. Vi strävar efter klientens bästa intresse och fokuserar på kommunikation mellan våra jurister och klienten. Konfidentialitet och ansvar är grundpelare i vårt verksamhet. Vi erbjuder på omfattande tjänster inom skadeståndsrätt.

Hantering av skadestånd

Både avtalsbrott och skadeståndsskyldighet är situationer som ofta kräver hjälp av en skicklig jurist. Vare sig det handlar om person-, förmögenhets- eller sakskada, assisterar våra förfarna jurister dig med avtal och skadeståndsansvarliga frågor. Vi kan representera både den som lidit och den som orsakat skadan. Vi beräknar ersättningen i tvistemål och rättegång. Vi hjälper också om skadan orsakats genom en straffbar handling. I skadeståndsrätt är det frågan om hur skadliga konsekvenser är delat mellan skadelidande och den som orsakat skadan. Vi motiverar skadans direkta och indirekta utgifter och deras värde.

Avtalsbrott

Kaspian Law & Consulting Ab erbjuder juridisk hjälp när en part inte presterar i enlighet med avtalet. Den som förorsakar avtalsbrott genom sin verksamhet har ersättningsansvar. Tillämpad lagstiftning är beroende på vilken sorts avtal det är frågan om. Privatperson eller företag, vi hjälper dig när avtalsbrott har framgått.

Boka tid hos oss eller kontakta oss för övriga frågor

Juridisk byrå Kaspian Law & Consulting Ab är beläget i Helsingfors, men betjänar också på andra ort såsom Åbo, Tammerfors, Lahtis och Jyväskylä. Kontakta oss så kartlägger vi din situation och berättar dina rättigheter och ansvar. Vid konsultation, erbjuder vi juridisk rådgivning och besvarar dina frågor. Kontaktinformation hittar du nedan.

Avtalsbrott

Grundprincipen i avtalsrätt är att avtalet håller. Vid avtalsbrott negligerar den andra parten sin obligation eller gör något som inte borde ha gjorts. När avtalsbrott har uppstått, blir den skyldiga parten ansvarig för den andra parten. Det finns olika former av avtal, tillämpning av lagen är beroende på formen av avtalet. Vid avtalsbrott använder man […]

Läs mer

Avtalsrätt

För företag: Ett noggrant utfärdat avtal är grunden till företagens verksamhet. Med hjälp av vår expertis kan ert företag verka kostnadseffektivt, eftersom ett skickligt upprättat avtal förhindrar kontraktstvist. Juridiskt bistånd är viktigt för att undvika och besluta tvister. Vi hjälper våra klienter med planering av avtalsförhållande, riskkontroll och i planering av olika individuella avtal som […]

Läs mer

Avtalstvist

När ett problem har uppstått, försöker våra jurister reda ut problemet och minimera möjliga skador. Vi strävar alltid efter det bästa resultatet för klienten och i en tillfredsställande lösning. Följaktligen blir kostnaderna ofta mindre än i en rättegång. Hanteringen och lösningen av tvisten är också mycket mer flexibel och raskare. Kontakta oss gärna. Vi har […]

Läs mer

Patientskador

Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter, har var och en rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. Tyvärr kan det hända misstag i vården, som orsakar skada till patienten. I sådana fall kan man prata om patientskada. Patientskada är definierat noggrant i lagen, och vilket som helst vårdfel ger […]

Läs mer

Trafikskador

Trafikskador föregår dagligen och många aktiva användare av fordon hamnar i något skede av livet uppleva en trafikskada av någon grad. I princip ersätter motorfordonens trafikförsäkring person- och egendomskada som orsakats av trafikskadan. Trafikskador regeras av trafikförsäkringslagen. Med trafikskada menar man skada, som uppstår under användningen av motorfordon I trafiken. I en allvarlig trafikolycka, kan […]

Läs mer

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss för mer information:

Kundservice: +358-44-704-9992
E-post: kaspian@kaspian.fi
Whatsapp: whatsapp

Ytterligare kontaktuppgifter hittar du nedanför.